Ky Ha Seafood Import Export CO., LTD   -  Hotline: +8435.479.3333  -  Address: An Hai Đong, Tam Quang, Nui Thành, Quang Nam.
blog-post
Mar 05

TÔM MŨ NI VIỆT NAM CÓ GIÁ CẢ TRIỆU ĐỒNG, ĐẮT HƠN TÔM HÙM

Giá bán mỗi kg tôm mũ ni lên tới 1,2 triệu đồng, đắt hơn so với giá bán tôm hùm khoảng 400.000 đồng/kg. Hình dạng bề ng

Read more